Pravidlá spracúvania osobných údajov

Predávajúci Ing. Zuzana Szabó (ďalej tiež ako "prevádzkovateľ") informuje kupujúceho (ďalej tiež ako "dotknutá osoba") o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie") a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako "zákon o OOÚ") zdelením nižšie uvedených informácií.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: Ing. Zuzana Szabó, Gerlachovská 4025/6, 97411 Banská Bystrica, IČO 54843332

E-mailová adresa: ahoj@babovkovo.sk

Telefónne číslo: +421 915 122 905

2. Zoznam osobných údajov:

Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a následné plnenie práv a povinností, kupujúci ako spotrebiteľ v zmysle platných právnych predpisov poskytuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo a e-mailový kontakt.

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluv a plnenie povinností podľa osobitných predpisov (daňové zákony a pod.).

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

I) Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia kúpnej zmluvy.

II) Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.

5. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, prevádzkovateľ e-shopu prostredníctvom e-mailu môže ponúkať podobný tovar alebo službu zákazníkom, s ktorými bol v minulosti v obchodnom vzťahu a uzatvoril s nimi zmluvu na účely kúpy tovaru alebo služby, a to aj bez výslovného súhlasu dotknutej osoby so zasielaním propagačných e-mailov.

6. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Treťou stranou, ktorá spracúva osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Prevádzkovateľa. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi Prevádzkovateľom a spotrebiteľom.

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Poskytovateľ systému e-shopu, webhostingu a systému analýzy návštevnosti e-shopu, advokátske kancelárie, externý účtovník a daňový poradca, poštový prepravca, dodávateľ tovaru (pre účely vybavenia reklamácie), marketingová spoločnosť.

Štátne inštitúcie, ktorí spracúvajú osobné údaje za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa sú:

Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru - uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

  • na opravu osobných údajov,

  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

  • namietať spracúvanie osobných údajov,

  • na prenosnosť osobných údajov,

  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu ahoj@babovkovo.sk, telefónne číslo +421 915 122 905, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

9. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.


V Banskej Bystrici, dňa 20.10.2022